รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
๐๐ อ่านเพิ่มเติม ๐๐