ภารกิจที่มุ่งเน้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ 2554

ภารกิจที่มุ่งเน้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ปีงบประมาณ 2554 (Agenda 2011) ทั้งสิ้น 13 เรื่อง

ประกอบด้วย

 1. ผังชุมชน
 2. การบริการด้านผังเมือง
 3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย
 4. การทดสอบวัสดุ
 5. การบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
 6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 7. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
 8. อาคารปลอดภัย ประชาอุ่นใจ
 9. อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 10. การตรวจสอบอาคารภาครัฐ
 11. การบริการออกแบบอาคาร
 12. การประมาณราคา
 13. การพัฒนาเมืองเพื่อพร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง