ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

shirt_gov

                 เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยและเป็นการสอดรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนแสดงถึงความพร้อมเพรียงของหน่วยงาน ดังนี้
   1) ขอความร่วมมือบุคลากร...ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคาร
   2) ขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นจำทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยพร้อมเพรียงกัน