พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รำลึก ๑๔๙ ปี "นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม" กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ (ครบ ๑๔๙ปี) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

โดยกำหนดให้มีพิธีพราหมณ์ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์๊ฯ และพิธีสงฆ์ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ บริเวณโถงทางเชื่อมชั้น ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ โดยนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธี