ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2555

ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ.ภาค ก. ปี 2555 การสมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม