ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕

        กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชางานฉลองพุทธขยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาวอันเป็นมงคลยิ่งในวันดังกล่าว
        กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขอเชิญผู้บริหาร ข้าราขการ พนักงาน และลูกจ้างแต่งกายด้วยชุดสีขาวโดยพร้อมเพรียงกัน