กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๐ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.