ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 10-30 พฤศจิกายน 2560

1. ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท

2. แผ่นพับ