ประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาบริบทองค์กรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ...คลิก...

- ขอบเขตการดำเนินงาน ...คลิก...

- วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง) ...คลิก...