ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ....

รายละเอียดเพิ่มเติม