การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม