สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม