การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม...