โครงการกายอุปกรณ์

ด้วยมูลนิธิคนพิการไทย แจ้งว่า มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน "โครงการกายอุปกรณ์" เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียนที่ยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม...