การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประเทศสมาชิกทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะที่โดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม