การจำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาท ในฐานะผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้จัดให้มีที่ดินจัดหาประโยชน์การจัดรูปที่ดินฯ และให้มีการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาระบบสาธารณูประโภค สาธารณูประโภคในโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม