การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 รายการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้