ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายละเอียดเพิ่มเติม