ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 48 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม