เผยแพร่โครงการปรับปรุงผังประเทศ

โครงการปรับปรุงผังประเทศ เพื่อจัดทำผังนโยบายระดับประเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม