การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน (บริเวณถนนมหายศ หลังกองช่าง อบจ.น่าน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขายที่ดินจัดหาประโยชน์คงเหลือ (จำนวน 3 แปลง) ตามแผนดำเนินโครงการฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม