สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 143 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม