กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นผู้ดำเนินการประเมินฯ ซึ่งได้กำหนดวิธีการประเมินด้วยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประชาชนผู้รับบริการติดต่อผ่านเว็บไซด์กรมฯ)

080663