รณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติม