ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ  ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน จึงควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                              คลิกที่นี่...เพื่อแสดงความคิดเห็น           คลิกที่นี่...เพื่อดูสรุปผลการแสดงความคิดเห็น