โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ลงในที่ดินของตนเองหรือพื้นที่หน่วยงาน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงามพร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซด์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม