ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา