ขอเชิญให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย

shirt-thai

        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้แจ้งมติคุณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยและการแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาดำเนินการ นั้น

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ