540905

        กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคารโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสวยงามและเป้นระเบียบเรียบร้อยของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอเปลี่ยนการแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย จากวันพุธของทุกสัปดาห์ เป็น วันอังคารของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป