กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งวิศวกรลงพื้นที่สนับสนุนการทำแนวคันกั้นน้ำ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สนับสนุนการทำแนวคันกั้นน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี