ยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท

 ประชาชนยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ สำนักงานเขต

การช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว  โดยในกรณีของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ครัวเรือนละ 5,000 บาท

( 16 พ.ย. 54 ) เวลา 16.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แก่ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว  โดยในกรณีของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ครัวเรือนละ 5,000 บาท
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พ.ย.54  นั้น  ประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ  กรณีบ้านพักอาศัยปกติ ใช้หลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งหากประชาชนไม่สามารถนำทะเบียนบ้านมาแสดงได้  ให้ผู้อำนวยการเขตตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขตเอง กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ภาพถ่าย 
ส่วนกรณีบ้านเช่า จะต้องใช้หลักฐานประกอบในการยื่นเพิ่มเติม ได้แก่ สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองจากผู้ให้เช่า หากเขตฯ มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัย  จะมีการตรวจสอบพยานบุคคลซึ่งจะต้องให้บุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กรรมการชุมชน เป็นผู้รับรอง  หรือสำนักงานเขตส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพบ้านตามข้อเท็จจริงพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้ภายหลังจากสำนักงานเขตอาจได้รับคำร้องจะได้เร่งตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน  จากนั้นส่งเรื่องให้รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามเพื่อส่งรายชื่อผู้ประสบภัยของแต่ละกลุ่มเขต และรวบรวมให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยต่อไป สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ศปภ.กทม.โทร 0 2223 1835 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้โดยภาพรวมแล้วระดับน้ำในกรุงเทพเกือบทุกพื้นที่กำลังลดลงเรื่อย ๆ คาดว่าหากสามารถชะลอน้ำได้ในระดับน้ำก็จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  จึงได้ขอให้ทุกพื้นที่เร่งจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตกค้างให้หมดโดยเร็ว พร้อมเร่งฟื้นฟู ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นรั้ว สะพาน ศาลาที่พักผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3 วันหลังน้ำลด
-------------------------------

- คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5000 บาท สำหรับอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โดย ศปภ.กทม.)
- คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5000 บาท สำหรับอุทกภัย (โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย)