ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
 2563-11-06 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-10-28 11:19AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่

พนักงานวางผังเมือง ปริญญาโท หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

 ทางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางผังภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง 

ทางการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองแลพสภาพแวดล้อม

รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เชียงใหม่, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
วันที่เริ่มต้น:
2563-10-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-06 04:30PM)
ฮิต:
1245 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี

 และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา

 การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม

 สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547


เกี่ยวกับเรา

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734