ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
 2563-12-18 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-02 02:48PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ศรีสะเกษ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมือง ศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ

ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนการจัดหาและดำเนิน การวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ

และเพื่อการป้องกันการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนที่เกี่ยวข้องการผังเมือง กำหนดโครงการแผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง และเพื่อการฝึกอบรมวิชาการ ผังเมือง ในระดับภูมิภาค ระดับชุมชน เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ทางด้านผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Sisaket_Job2020.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
ศรีสะเกษ, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ศรีสะเกษ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-12-18 04:30PM)
ฮิต:
1144 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปี

ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


เกี่ยวกับเรา