ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่องาน RSS

ชื่อเรื่อง / หมวดหมู่ / ผู้ใช้งาน สิ้นสุดใน ID Desc
 
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
หมดอายุแล้ว ID: 5ef31be01c88d
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่   แสดงคำอธิบาย
รับสมัครงาน
หมดอายุแล้ว ID: 5ef30499f1fc2
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่   แสดงคำอธิบาย
รับสมัครงาน
หมดอายุแล้ว ID: 5ef30329587f2
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่   แสดงคำอธิบาย
รับสมัครงาน
หมดอายุแล้ว ID: 5ef301ccd68cc
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่   แสดงคำอธิบาย
ประกาศสอบ
หมดอายุแล้ว ID: 5ef17a2832649
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมดอายุแล้ว ID: 5ef02508c4c9c
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่   แสดงคำอธิบาย
รับสมัครงาน
หมดอายุแล้ว ID: 5eec6fcd803a4
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง   แสดงคำอธิบาย
ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง
หมดอายุแล้ว ID: 5eeae9773213f
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี   แสดงคำอธิบาย
ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่ง พนักงานผังเมือง ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และรูปถ่ายในชุดเครื่องแบบพนักงานราชการ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หมดอายุแล้ว ID: 5eead5f1afe0e
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   แสดงคำอธิบาย
กำหนดวันเวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้าย
หมดอายุแล้ว ID: 5ee87bcb3e707