วันนี้ (11 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานร่วมกันทำพิธีส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย และนายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ โครงการดังกล่าวฯ ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการพัฒนา มีความน่าอยู่ สะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเลยอย่างเป็นทางการอีกด้วย ณ เวทีชั่วคราวบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 234 KB]