วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรมฯ นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย โดยท่านอธิบดีได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพัฒนาตัวเองให้พร้อมในการเป็นตัวแทนของกรมฯ ให้มีภูมิความรู้ สามารถนำเสนองานในทุกภารกิจของกรมฯ ได้เป็นอย่างดี ความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน และความสำคัญของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือแม้กระทั่งลูกจ้าง ล้วนแต่มีความสำคัญกับกรมฯ ทั้งสิ้น ในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ปฎิบัติงานด้วยความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเต็มศักยภาพ และที่สำคัญการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ต้องถูกต้อง รัดกุม ใช้ให้ถูกประเภท โดยมี นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. ท่านอธิบดีและคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 198 KB]