วันนี้ (30 มีนาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 42 ราย ประกอบไปด้วย บุคคลากรส่วนกลาง จำนวน 19 ราย และบุคลากรส่วนภูมิภาค จำนวน 23 ราย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองดีเด่น จำนวน 4 ราย โดยมี นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.16 Mb.)]