วันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้นายวิชัย กิตติพิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนวิศวกรรม และ นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ เรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.16 Mb.)]