วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล พร้อมทั้งประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อวางผังนโยบายระดับภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและจัดทำผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม และนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักผังประเทศและผังภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 515 คน (online 436 คน onsite 79 คน) ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.17 Mb.)]