วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดภาค การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ ”กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา” เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ พร้อมทั้งประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อวางผังนโยบายระดับภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและจัดทำผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการประชุม และนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักผังประเทศและผังภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.19 Mb.)]