วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ตันวานิช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง และผู้บริหารสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 41501 อาคาร 4 ชั้น 15 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [4 รูป ขนาด (1.23 Mb.)]