วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมผลักดัน “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ” ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ ให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สาธารณะ หลังจากนั้นได้ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ ที่เกิดการชำรุดเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [4 รูป ขนาด (2.02 Mb.)]