วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางบงกช สุวรรณเดช รองประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านฯ ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง (ศข.จอส.ยผ.) ได้รวบรวมการบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส ภายใต้การดำเนินการโครงการ ปัน - ปลูก - เปลี่ยน โดยจัดกิจกรรมการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งพระรามที่ 6 และพระราม 9 จำนวน 150 ถุงเพื่อนำถวายมอบให้แก่ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทางวัดจากแดง ได้นำไป เปลี่ยน แปรรูป (รีไซเคิล) เป็นเส้นด้ายแล้วนำไปดำเนินการ ตามกรรมวิธี จากนั้นนำไปตัดเย็บเป็น ผ้าสบง - จีวร ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยมีข้าราชการกำลังพลจิตอาสา 904 และบุคลากรของ (ศข.จอส.ยผ.) ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [7 รูป ขนาด (1.76 Mb.)]