วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา สถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงานจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (2.35 Mb.)]