วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา สถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอุรินธ์ หุตะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงานจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [6 รูป ขนาด (1.07 Mb.)]