วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด อันจะส่งผลให้เมือง ชุมชน ย่าน บริเวณได้รับการพัฒนา อนุรักษ์หรือฟื้นฟู และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสิริธารา 2 โรงแรมเดอะวันบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (1.70 Mb.)]