วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และการประเมินมูลค่าที่ดินในโครงการ" ระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สามารถดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และการประเมินมูลค่าที่ดินในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กล่าวรายงาน และ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมจิตอาสา โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน ณ ห้องประชุม 208 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [6 รูป ขนาด (0.73 Mb.)]