วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 130 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ นายชยาวุธ จันทร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผู้บริหารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติร่วมงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [6 รูป ขนาด (3.23 Mb.)]