วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชายฝั่ง ผศ.สมฤทัย ทะสดวก และ ผศ.จิระวัฒน์ กณะสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง พร้อมด้วยนักวิชาการและวิศวกรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [6 รูป ขนาด (1.93 Mb.)]