วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าประชุมร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมหงส์ยนตร์ อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ณ บึงหนองโคตร หน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด และตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรหมนิมิต หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [14 รูป ขนาด (10.03 Mb.)]